Protokół Kapituły Ogólnopolskiej Nagrody im. Władysława Orkana 2017

W dniu 13 października 2017 roku w sali obrad gabinetu Marszałka Adama Struzika zebrała się Kapituła Nagrody im. Władysława Orkana w składzie: płk dypl. Stanisław Dąbrowski, prezes Antoni Dragan, prezes Eugeniusz Grzeszczak, prof. Zbigniew Judycki, dyrektor Agnieszka Kuźmińska, prezes Natalia Roszkowska, dr Jan Sęk, dr Tadeusz Skoczek, ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, prezes Leszek Więckowski.

Dyrektor Agnieszka Kuźmińska powitała zebranych w imieniu Marszałka Adama Struzika.

Stanisław Dąbrowski, przewodniczący Kapituły z lat poprzednich zaproponował, aby tym razem wybrać na przewodniczącego ks. prof. Henryka Skorowskiego. Zebrani przyjęli te propozycje z aplauzem.

Poszczególni członkowie kapituły zabierali głos z uzasadnianiem wniesionych nominacji. Leszek Więckowski zgłosił następujące kandydatury: Ryszard Palka - artysta rzeźbiarz ze Srebrnej Góry, Maria Jastrzębska - animatorka kultury ludowej z Gminy Stoszowice, dziecięcy zespół folklorystyczny Wesołe Nutki z Mąkolna, Agnieszka Ciszewska - rzeźbiarka ze Srebrnej Góry, Stanisław Gołdyn - artysta malarz i animator kultury ze Srebrnej Góry, Katarzyna Donner - artysta baletu, performerka z Wrocławia, Zofia Tkaczyk - artysta i działacz kultury z Srebrnej Góry, Paweł Gancarz - Wójt Stoszowic. Agnieszka Kuźmińska w imieniu Marszałka Adama Struzika zgłosiła kandydatury: Waldemar Krzyżewski działacz społeczny, kolekcjoner i dokumentalista regionu północnego Mazowsza, Marian Romaniuk - historyk dziejów kościoła, autor wielu publikacji na temat historii mazowieckich rodów, kościołów, zabytków regionalnej kultury materialnej. Tadeusz Skoczek zgłosił: Elżbietę Gniazdowską prezesa Zarządu Krajowego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych. Stanisław Dąbrowski w imieniu nieobecnego Krzysztofa Jóźwiaka zgłosił: Tadeusz Masłyk - poeta, malarz i rzeźbiarz z Brzozowa.

Ponadto rozważano kandydaturę Joanny Brześcińskiej-Riccio artystki pochodzącej z Zamościa tworzącej w Toskanii. Kandydaturę tę zgłosił korespondencyjnie nieobecny na obradach ks. Czesław Nowak.

Po długiej dyskusji zdecydowano przyznać trzy równorzędne nagrody główne w postaci plakiet (statuetek) zaprojektowanych przez Gustawa Hadynę dla:

Ryszarda Palki - za całokształt twórczości artystycznej, za promowanie w swojej sztuce dziedzictwa kulturowego oraz symboliki lokalnej;

Mariana Piotra Romaniuka - za wieloletnią skuteczną działalność w zakresie promocji polskiej kultury religijnej, dziedzictwa narodowego oraz życia i działalności kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Dziecięcego Zespołu „Wesołe Nutki" - za wieloletni różnorodną działalność artystyczną oraz promowanie sztuki i talentu najmłodszych.

Dyplomami honorowymi postanowiono wyróżnić:

Agnieszkę Ciszewską -za całokształt różnorodnej twórczości artystycznej oraz inspirowanie mieszkańców Srebrnej Góry do działalności twórczej;

Katarzynę Donner - za wieloletnią działalność artystyczną w dziedzinie sztuki baletu oraz promocję młodych talentów w swojej Akademii Tańca w Powietrzu;

Stanisława Gołdyna - za całokształt twórczości artystycznej oraz za kultywowanie, w działalności animatorskiej, dorobku Antoniego Kenara propagatora szacunku dla sztuki ludowej;

Elżbietę Gniazdowską - za rewitalizację idei Towarzystw Uniwersytetów Ludowych, dziedzictwa myśli teoretycznej Władysława Orkana oraz Zofii i Ignacego Solarzów;

Marię Jastrzębską - za całokształt działalności artystycznej związanej z dziedzictwem i tradycją polskiej wsi, ze szczególnym podkreśleniem pracy z Zespołem Pieśni Regionalnych „Borowianki";

Waldemara Krzyżewskiego - za pełną pasji działalność społeczną na rzecz promocji różnorodnej kultury Mazowsza, za konsekwencję w upowszechnianiu dorobku kardynała Aleksandra Kakowskiego, szczególnie zasłużonego w walce o Niepodległość Polski (członka Rady Regencyjnej w latach 1917-1918);

Tadeusza Masłyka - za całokształt działalności artystycznej w zakresie poezji, malarstwa i rzeźby oraz promocję kultury regionalnej Podkarpacia;

Zofię Tkaczyk - za całokształt wieloletniej twórczości artystycznej i animatorskiej oraz promocję walorów krajobrazowych i kulturowych swojego regionu, matecznika.

Kapituła na wniosek Jana Sęka postanowiła wyłączyć z wyróżniania Nagrodą Orkana kandydaturę Joanny Brześcińskiej-Riccio, wybitnej artystki dwóch narodów: Polski i Włoch proponując wystąpienie do marszałka Adama Struzika z wnioskiem o przyznanie Jej medalu i dyplomu zasłużonej dla Mazowsza „Pro Mazovia". Wniosek ten poparł Zbigniew Judycki przypominając głośną wystawę artystki w Galerii Brama Bielańska Cytadeli Warszawskiej oraz kompleksowy katalog Jej twórczości wydany przez Muzeum Niepodległości. Agnieszka Kuźmińska przychylając się do tych opinii poprosiła Fundację Orkana o odpowiedni wniosek do Marszałka oraz deklarując, że przygotuje upoważnienie do wręczenie tego medalu podczas gali w Srebrnej Górze.

W sprawie nagradzania Pawła Gancarza - wójta Gminy Stoszowice postanowiono o wyodrębnieniu z nagradzania statutowymi wyróżnieniami Fundacji Orkana. Jan Sęk zaproponował w zamian specjalny dyplom z podpisami całej kapituły z uzasadnieniem i podkreśleniem Jego pracy na rzecz wspierania działalności artystycznej i kulturalnej mieszkańców gminy Stoszowice, oraz niezwykłe zasługi w promowaniu regionalnego dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem Twierdzy Srebrna Góra.

Przed zamknięciem obrad przewodniczący Kapituły zaproponował dyskusję o kształcie nagrody w przyszłości. Postanowiono o stałej pracy Kapituły, aby nominacje mogły być zgłaszane wcześniej i mogły być dogłębnie przemyślane przed końcową decyzją. Zaprosił na kolejne spotkanie do siebie na UKSW. Ustalono, że odbędzie się to spotkanie 17 stycznia 2018 roku.

Ponadto stwierdzono, że celowym jest organizowanie Ogólnopolskiej Nagrody im. Orkana w różnych miejscach całej Polski, ale należy poprawić współpracę z samorządami, aby włączyć instytucje samorządowe do skuteczniejszej działalności w zakresie promocji oraz sponsoringu. Dotychczasowa organizacja gali w województwach małopolskim, śląskim, świętokrzyskim pozostawiała w tej materii pewien niedosyt. Jedynie samorząd Mazowsza wspierał Fundację Orkana przy organizacji gali nagrody na swoim terenie.

Postanowiono o konieczności kolejnego wydania Kroniki Nagrody Orkana z przedstawieniem osiągnięć laureatów, na początku przyszłego roku.