Gospodarka o obiegu zamkniętym

 W 2015 roku, Komisja Europejska przygotowała projekt o utworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym (ang. circular economy), który polega na dostosowaniu wszystkich procesów prowadzących do otrzymania gotowego produktu i jego użytkowania w sposób zmniejszający ich wpływ na środowisko.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest ściśle związane z utrzymaniem stałej wartości produktów, materiałów i surowców, ograniczeniem wytwarzania odpadów oraz zużycia energii. Taka produkcja pozwoli uniknąć nieodwracalnych szkód spowodowanych nadmiernym wykorzystywaniem zasobów naturalnych oraz zanieczyszczeniem powietrza, gleby i wody.

Gospodarka o obiegu zamkniętym bierze pod uwagę wszystkie etapy powstawania produktu, począwszy od projektu i procesów produkcyjnych, które mają wpływ na pozyskiwanie i wykorzystywanie surowców. Zaczynając od wyboru danego produktu przez konsumenta i sposób jego użytkowania a skończywszy na gospodarowaniu odpadami poprzez wysokiej jakości recykling, w którym wszystkie możliwe materiały są z powrotem wprowadzane do gospodarki jako nowy surowiec, co pozwala zwiększyć bezpieczeństwo dostaw.

Szacuje się, że poprawa gospodarowania zasobami naturalnymi może zmniejszyć zapotrzebowanie na nakłady materiałowe o 17-24 % do roku 2030, a także przynieść europejskiemu przemysłowi łączne oszczędności wynoszące 630 mld EUR rocznie, co z kolei zapewni Europie nową i trwałą przewagę konkurencyjną, chroniąc przedsiębiorstwa przed niedoborem zasobów i niestabilnością cen.

Aby stworzyć odpowiednie warunki, w których gospodarka o obiegu zamkniętym może odnosić sukcesy, Komisja Europejska przewidziała skierowanie funduszy polityki spójności na celu wsparcie recyklingu oraz ulepszanie procesów produkcyjnych, zwłaszcza w sektorach spożywczych i tworzyw sztucznych, które borykają się ze szczególnymi wyzwaniami ze względu na charakterystykę ich produktów, wytwarzany ślad środowiskowy lub zależność od materiałów spoza Europy.