Import mięsa drobiowego z Ukrainy

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-002435/2018

do Komisji

art. 130 Regulaminu

Czesław Adam Siekierski (PPE), Andrzej Grzyb (PPE), Krzysztof Hetman (PPE) oraz Jarosław Kalinowski (PPE)

Przedmiot:   Import mięsa drobiowego z Ukrainy

Ukraina ma uprzywilejowane relacje z UE. Obowiązuje układ stowarzyszeniowy z pogłębioną, kompleksową strefą wolnego handlu (AA/DCFTA), z dodatkowymi preferencjami handlowymi w postaci kontyngentów bezcłowych. Ukraina ma także dostęp do kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które finansują m.in. podmioty ukraińskiego sektora produkcji żywności. Wspieramy Ukrainę w procesie reform wdrażających AA/DCFTA, wiąże się to jednak ze wzajemnymi zobowiązaniami i przestrzeganiem zasad. Dlatego niepokoją nas docierające z europejskiego sektora drobiarskiego informacje o oferowanych przez producentów ukraińskich nietypowych dla regularnego obrotu postaciach mięsa drobiowego, jak np. pierś kurczaka z kością, formowanych sztucznie by można je zakwalifikować np. do kategorii oznaczonej kodem CN02071370 o zerowej stawce celnej. Zauważyć należy, iż w dalszym procesie produkcji wymaga to znikomej obróbki w celu wypełnienia charakterystyk kwalifikujących do pozostałych kategorii mięsa drobiowego, o innej stawce celnej, już na terenie UE. W tym kontekście pytamy:

1)       Ile ton mięsa drobiowego poszczególnych kategorii wwieziono na rynek UE z Ukrainy w latach 2014, 2015 oraz 2016, 2017 w relacji do przyznanych kontyngentów i stawek celnych?

2)       Czy zdaniem KE opisane wyżej działanie nie jest próbą obchodzenia prawa i uzgodnionych wspólnie z Ukrainą zasad prowadzących do przekraczania uzgodnionych kontyngentów i unikania opłat celnych?

3)       Jakie działania zamierza podjąć KE by zapobiec takim nieprawidłowościom?

 

PL

E-002435/2018

Odpowiedź udzielona przez komisarza Phila Hogana

 w imieniu Komisji

(26.6.2018)

1) W kwietniu 2014 r. UE przyznała Ukrainie autonomiczne środki handlowe, co umożliwiło temu państwu uzyskanie preferencyjnego dostępu do rynku UE zgodnie z listą koncesyjną wynegocjowaną w ramach pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu (DCFTA). Środki te obejmują dwa kontyngenty taryfowe w wysokości 16 000 ton (które w ciągu 5 lat mają wzrosnąć do 20 000) na mięso i podroby jadalne z drobiu, świeże, schłodzone lub zamrożone i 20 000 ton na mięso i jadalne podroby z drobiu, niecięte na kawałki, zamrożone.

2) Następujące ilości mięsa drobiowego zostały przywiezione do UE w ramach przydzielonych Ukrainie kontyngentów taryfowych o zerowej stawce celnej[1]: 12 360, 20 505, 24 553, 21 939 ton ekwiwalentu wagowego tusz odpowiednio w latach 2014, 2015, 2016 i 2017. Przywóz z Ukrainy na podstawie całkowicie zliberalizowanej pozycji taryfowej CN 0207 13 70 „pozostałe"[2] rozpoczął się w roku 2016 wraz z przywozem 3 651 ton ekwiwalentu wagowego tusz, a w 2017 r. wzrósł do 27 127 ton tego ekwiwalentu. Dalsze ilości mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy są przywożone do UE na podstawie preferencyjnych kontyngentów taryfowych erga omnes[3] (dostępnych dla wszystkich państw trzecich) lub po pełnej stawce celnej[4].

3) Produkt przywożony z Ukrainy na podstawie pozycji taryfowej CN 0207 13 70, określany jako „pierś z kością ze skrzydłami", składa się tradycyjnie z kapsa (piersi z kością) z kośćmi ramiennymi skrzydeł, które stanowią bardzo niewielką część całkowitej masy kawałka. Jest to niestandardowy kawałek, który jest wprowadzany do UE bezcłowo na podstawie pozycji taryfowej „pozostałe" w ramach DCFTA.

4) Komisja oficjalnie poruszyła tę kwestię z władzami Ukrainy podczas spotkania, które odbyło się dnia 24 kwietnia 2018 r. w ramach dorocznego dialogu dotyczącego rolnictwa, podczas którego wezwano Ukrainę do wspólnego rozwiązania tej kwestii w ramach DCFTA. Komisja pozostaje w kontakcie z władzami Ukrainy w tym zakresie.[1]     Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2078 z dnia 18 listopada 2015 r. otwierające unijne kontyngenty taryfowe na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Ukrainy i ustalające zarządzanie tymi kontyngentami

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1527083864172&uri=CELEX:32015R2078

[2]     W ramach pogłębionych i kompleksowych stref wolnego handlu (DFCTA), stanowiących część układu o stowarzyszeniu

[3]     Rozporządzenie Komisji (WE) nr 533/2007 z dnia 14 maja 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie kontyngentami taryfowymi w sektorze mięsa drobiowego

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1523432703692&uri=CELEX:02007R0533-20130701

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2007 z dnia 4 czerwca 2007 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe pochodzące z Brazylii, Tajlandii i pozostałych państw trzecich

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1523432778146&uri=CELEX:02007R0616-20130701

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1523432833069&uri=CELEX:02007R1385-20170630

[4]     Podział przywozu do UE mięsa drobiowego z głównych państw trzecich pochodzenia, w tym Ukrainy, jest dostępny na stronie internetowej „Europa":

https://circabc.europa.eu/sd/a/cdd4ea97-73c6-4dce-9b01-ec4fdf4027f9/24.08.2017-Poultry.pptfinal.pdf