Nowa Wspólna Polityka Rolna

 Po dwóch latach prac nadchodzi moment przyjęcia stanowiska Parlamentu Europejskiego ws. przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Na najbliższej sesji plenarnej będziemy głosować trzy sprawozdania w sprawie rozporządzeń ustanawiających ramy legislacyjne dla WPR na kolejny okres programowania:

- WPR: wsparcie na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie i finansowanych z EFRG i EFRROW, którego autorem jest Peter Jahr (A8-0200/2019);

- Finansowanie wspólnej polityki rolnej, zarządzanie nią i monitorowanie jej, przygotowane przez Ulrike Müller (A8-0199/2019);

- oraz WPR: zmiana rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków i innych rozporządzeń, autorstwa Erica Andrieu (A8-0198/2019)

Obecne zapisy WPR miały być stosowane do końca bieżącego roku. Niestety, z uwagi na przedłużające się negocjacje dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych, Brexit, a także sytuację związaną z pandemią COVID-19, nie udało się przyjąć nowych ram legislacyjnych na czas. Dlatego przez kolejny rok, a prawdopodobnie nawet do końca 2022 r. stosowane będą obecne przepisy, co zostało umożliwione dzięki przyjęciu tzw. rozporządzenia przejściowego. Wreszcie jednak nadszedł czas, aby przyjąć oficjalne stanowisko PE w sprawie nowej WPR.

Po burzliwych negocjacjach, trwających ponad rok, osiągnęliśmy szereg kompromisowych zapisów, dotyczących m.in. wysokości przeznaczanych środków na działania pro-środowiskowe (30 % w filarze I i 35 % w filarze II, z pewną dozą elastyczności), przenoszenia funduszy między filarami (do 5 % z filara II do filara I na realizację programów środowiskowych, a te państwa członkowskie, których średnia dopłat na hektar jest niższa od średniej unijnej - w tym Polska - mogą przenieść do 12 %), ustalenia pułapu wysokości wsparcia dla jednego gospodarstwa (maksymalnie 100 tys. EUR), czy też obowiązkowego stosowania definicji „rolnika aktywnego zawodowo", która podkreśla znaczenie pozostania przy rodzinnym modelu rolnictwa, a jej głównym zadaniem jest uniemożliwienie pobierania dopłat przez osoby nieprowadzące działalności rolniczej.

Mam ogromną nadzieję, że przyjęte przez nas na najbliższej sesji plenarnej zapisy będą w jak największym stopniu odzwierciedlały stanowisko grupy EPL, które jest zrównoważone i rozsądne, dające rolnikom wiarę w stabilność dochodów i produkcji na najbliższe lata, a jednocześnie uwzględniające olbrzymie wyzwania dla środowiska i zmieniającego się klimatu.
 
Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
 
16 października 2020 r.