Posiedzenie komisji AGRI

 Na środowym posiedzeniu parlamentarnej komisji ds. rolnictwa i rozwoju wsi głosowaliśmy nad porozumieniem dotyczącym zmian w rozporządzeniach podstawowych WPR, sprawozdaniem nt. produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych, a także nad dokumentem podnoszącym temat przyszłości unijnego sektora pszczelarskiego. Dyskutowaliśmy też o sektorach hodowli owiec i kóz oraz o reformie zasobów własnych UE. Gorącą debatę wywołał następny punkt obrad: wstępne stanowisko Parlamentu Europejskiego odnośnie Wieloletnich Ram Finansowych po roku 2020 i, naturalnie, ich implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Coraz wyraźniej zarysowuje się rozmiar strat, jakie finanse Unii Europejskiej poniosą po odejściu Wielkiej Brytanii. Według niektórych opracowań mogą one stworzyć dziurę w budżecie w wysokości 10 mld EUR. Straty dla Wspólnej Polityki Rolnej już dziś szacuje się na około 3 - 4 mld EUR rocznie. Naturalnie, jako posłowie zasiadający w komisji ds. rolnictwa chcemy utrzymania obecnego budżetu WPR. Niestety moja propozycja, aby nie odrzucać całkowicie możliwości współfinansowania krajowego, nie spotkała się z aprobatą moich kolegów i koleżanek z Włoch, Francji i Hiszpanii. To prawda, jako politycy musimy brać pod uwagę, że niektóre kraje członkowskie mogą się sprzeciwić takiemu rozwiązaniu. Ale może dałoby się wprowadzić taką możliwość na zasadzie nie dobrowolności, ani też przymusu, lecz na warunkach wyjątkowych, w sytuacjach awaryjnych: tam, gdzie taka konieczność byłaby naprawdę uzasadniona, rządy państw mogłyby dopłacać ze swych budżetów, ale najwyżej do poziomu, jaki wynikałby z poniesionych strat finansowych. Zdaje sobie sprawę, że to dość kontrowersyjne rozwiązanie, lecz warte rozważenia. Oczywiście komisją przedmiotowo właściwą dla tego sprawozdania jest komisja budżetowa, ale komisja rolnictwa przygotuje swoją opinię, a jej autorką będzie posłanka Europejskiej Partii Ludowej z Portugalii, Sofia Ribeiro.

Podczas kolejnej sesji obrad rozmawialiśmy o prawach hodowców roślin do odmian bulw kwiatowych, szparagów i roślin drzewiastych. Uprawy tych gatunków wymagają specyficznego podejścia, dlatego zainteresowani hodowcy wnieśli o przedłużenie okresu ochronnego z obecnych 25 do 30 lat. Komisarz Vytenis Andriukaitis, odpowiedzialny za sprawy zdrowia i bezpieczeństwa żywności, obiecał przyjrzeć się tej sprawie.

Komisja Europejska zaprezentowała aktualny stan realizacji inicjatywy „Food 2030" - opracowania strategicznego podejścia do badań w dziedzinie rolnictwa i innowacji, mającego na celu poprawę zrównoważenia, konkurencyjności, odporności, zróżnicowania, odpowiedzialności i wydajności systemów żywieniowych.

Wysłuchaliśmy także prezentacji projektu pilotażowego Europejskich Sieci Serowarni Wiejskich, którego założeniem było przygotowanie Europejskiego Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych w produkcji rzemieślniczych serów i produktów mlecznych. Mogliśmy też dowiedzieć się w jaki sposób opracowane zalecenia są wdrażane w praktyce.

Całe posiedzenie czwartkowe było natomiast poświęcone zagadnieniu wspierania młodych rolników, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też poza nią. Przedstawiciele Dyrekcji Generalnych ds. Rolnictwa oraz ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju przekazali wyniki działań UE na rzecz młodych rolników w Afryce, zwracając uwagę na ten ważki temat przed zbliżającym się szczytem UE- Afryka. Wracając na nasze podwórko, rezultaty wdrażania inicjatyw wspierających młodych rolników we Wspólnej Polityce Rolnej po roku 2013 przedstawili naukowcy z Czech oraz ze Szkocji. Usłyszeliśmy też wnioski ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w tej sprawie, spostrzeżenia Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA), a także Włoskiej Rady Badań Rolniczych i Komitetu Regionów. Dzięki temu zyskaliśmy wiele cennych informacji, co pozwoli nam lepiej przygotować sprawozdanie nt. wdrażania założeń reformy WPR skoncentrowanych na wspieraniu młodych rolników w naszej komisji.