Posiedzenie Komisji AGRI

 W dniach 29 i 30 sierpnia 2018 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas pierwszego dnia posiedzenia komisji zajęliśmy się problemem ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Zauważyliśmy, że redukcja ich wykorzystania jest niezbędna nie tylko w rolnictwie, ale w każdej dziedzinie życia. W samej Holandii w ciągu 24 godzin, codziennie, aż 2 km2 plastiku ląduje w oceanie. W celu zahamowania degradacji środowiska niektóre państwa wprowadziły pewne zakazy. I tak np. we wspomnianej Holandii wprowadzono zakaz sprzedawania balonów, a we Włoszech patyczków do uszu. Dla przykładu w Hiszpanii od rolnika odkupowane są i poddawane recyklingowi wykorzystane plastikowe opakowania służące do produkcji rolnej. Zaproponowano, aby zastanowić się na dodawaniu do produktów z tworzyw sztucznych pewnego chemicznego składnika, który miałby po pewnym czasie powodować ich rozkład. Jednak występują obawy na temat tego, że owa nowa technologia, jeszcze dokładnie niezbadana, może nie skutkować dekompozycją plastiku, a jedynie jego rozkładem na mikroplastik niezauważalny dla ludzkiego oka.

Tego dnia odbyliśmy również żywą dyskusję na temat zrównoważonego stosowania pestycydów. Okazało się, że nie ma dużej liczby badań, które mogłyby zaproponować alternatywę w stosowaniu środków ochrony roślin. Sugerowano, by ograniczać zużycie pestycydów przez upowszechnianie precyzyjnego rolnictwa, w którym wykorzystywane są zaawansowane systemy informatyczne.

Podczas spotkania przedstawiono też badanie na temat: „Odradzanie się populacji wilków i innych dużych drapieżników oraz jego wpływ na rolników i ich źródła utrzymania na obszarach wiejskich w Europie". Prezentację przedstawił John D. Linnella z Norweskiego Instytutu Badań Przyrodniczych (NINA). W Europie zachwiana została równowaga dzikich zwierząt mięsożernych. Od 2012 r. do 2016 r. średnia populacja wilków w Europie liczyła 17 tys. (13-14 tys. w UE), niedźwiedzi 17 tys. (15-16 tys. w UE), rysi 8-9 tys. (7-8 tys. w UE) i rosomaków 1 tys. (680 w UE). Niestety badanie nie obejmowało Polski, Rumunii czy też Bułgarii ze względu na brak udostępnionych danych. Wyżej wymienione dzikie zwierzęta stanowią zagrożenie w chowie owiec, kóz czy reniferów (głównie w Skandynawii). Ppopulacja owiec zmniejszyła się drastycznie z poziomu 130 mln do poziomu 90 mln. Paradoks sytuacji polega na tym, że najwięcej owiec było na terenach gdzie najliczniej występowały dzikie zwierzęta mięsożerne. Największy odsetek szkód odnotowano we Francji i w Norwegii. Jeden wilk powodował średnio straty w ilości 30-40 owiec. Aby ograniczyć ich negatywny wpływ na rolnictwo przedstawiono trójstopniowy plan działania. Pierwszym krokiem jest ochrona zwierząt gospodarskich (a następnie odstrzał drapieżników). Kolejnym jest wypłata odszkodowań hodowcom, a trzecim krokiem jest stała kontrola liczebności drapieżników.

Drugiego dnia posiedzenia skupiliśmy się na uproszczeniach przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej. Wyszczególniono zwłaszcza wprowadzenie jednej definicji pojęcia „młody rolnik", obniżenie z 13 do 7 kryteriów wymogów beneficjentom (środków) WPR, odciążenia biurokratyczne, a wśród nich skrócenie archiwizacji danych do lat 4, łączenie obserwacji satelitarnych z danymi pozyskanymi w corocznie składanych wnioskach od rolników po to, aby zastąpić kontrole przeprowadzane w terenie ciągłym monitorowaniem sytuacji przy użyciu nowych technologii.

Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było przedstawienie sytuacji suszy w Europie. Od 1 do 20 sierpnia w Europie Środkowej odnotowano falę wysokich temperatur, która spowodowała pogorszenie warunków produkcji i brak możliwości uzyskania optymalnej ilości pasz dla zwierząt. W Polsce zbiory zbóż były niższe o 4,27% w porównaniu do średnich zbiorów zbóż za lata 2013-2017, a prognozowane zbiory kukurydzy mają być niższe o 6,06% w porównaniu do średnich zbiorów od roku 2013 do roku 2017. Sytuacja rynkowa rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą dodatkowo będzie niekorzystna ze względu na wzrost o 14% ceny pszenicy paszowej w Polsce, a o 40% we Francji. Przedstawiono zaproponowane przez KE pakiety działań, które będą niezbędną zewnętrzną pomocą gospodarstwom. Wśród nich przekazanie środków na odbudowę i ponowny zasiew pastwisk, zaliczki do 70% bezpośredniej płatności i 85% płatności w ramach PROW w połowie października 2018, w celu stabilizacji przychodów, jak również odstępstwa od pewnych wymogów zazieleniania, przykładowo możliwość siewu międzyplonów jako czystych roślin uprawnych, z przeznaczeniem na wypas bądź produkcję pasz.