Posiedzenie Komisji AGRI

 W dniu 24 września 2018 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Podczas posiedzenia przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji, profesor Tommaso Valletti, wygłosił prezentację na temat: „Regulacje dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych: gospodarczy wpływ na rolników, przetwórców, sprzedawców detalicznych i konsumentów". Główną ideą pracy nad zmianą przepisów jest ochrona drobnych rolników narażonych na nieuczciwe praktyki ze strony hurtowników czy wielkich koncernów, a także niwelowanie nierównowagi występującej na płaszczyźnie pomiędzy małymi a dużymi podmiotami gospodarczymi. Ekspert przedstawił propozycję utworzenia dwóch list praktyk: listy czarnej oraz listy szarej. W pierwszej z nich miałyby znajdować się zabronione praktyki handlowe odbiegające od zasady dobrej wiary i uczciwego obrotu, w drugiej zaś praktyki handlowe, które będą sprawdzane pod względem rzetelności i uczciwości. Następnie po zweryfikowaniu, czy procedury handlowe są jednostronnie narzucane jednemu partnerowi handlowemu przez drugiego, zostaną albo przeniesione na listę czarną albo usunięte z listy szarej, pod warunkiem, że nie będą budziły wątpliwości. Podczas posiedzenia debatowaliśmy też nad poprawkami do sprawozdania dotyczącego tego zagadnienia, nad którym pracujemy w naszej komisji. Zależy nam, aby regulacje obejmowały rozwiązania różnorodnych problemów w odniesieniu do dostawców czy konsumentów. Dodatkowo dyskutowaliśmy nad Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Funduszem Spójności. Chcemy dalej rozwijać inicjatywę szerokopasmowego Internetu, a także zapewniać korzyści obszarom wiejskim, słabo zaludnionym, w których występują dysproporcje w porównaniu do miast, aby móc przezwyciężyć ograniczenia i wspierać oddolne działania na terenach lokalnych.