Posiedzenie Komisji AGRI

 W dniach 21 i 22 listopada 2018 r. miało miejsce kolejne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Parlament Europejski pracuje obecnie nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi na okres 2021 - 2027. Jednocześnie w ramach komisji ds. rolnictwa pracujemy nad zapisami dotyczącymi przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej, a szkielet prac tworzą trzy dokumenty.

Pierwszy - sprawozdanie dotyczące projektu Komisji Europejskiej odnośnie zmian finansowania, zarządzania i monitorowania Wspólnej Polityki Rolnej - przedstawiła Ulrike Müller. Niemiecka posłanka z grupy ALDE zwróciła uwagę, że głównym celem zmiany przepisów powinno być zwiększenie przejrzystości i ułatwienie procesów podejmowania decyzji. Wymieniła przy tym kilka punktów, potrzebnych do realizacji tych założeń, m.in.: dokonanie zmian w jednostkach zarządzania ukierunkowanych na większą synergię między I a II filarem WPR, , wprowadzenie zasad gospodarności ws. płatności bezpośrednich dla rolników, zwiększenie wydatków na pomoc techniczną z racji zwiększenia liczby zadań i zobowiązań związanych z reformą WPR, utworzenie rezerwy finansowej na czas potencjalnego kryzysu, usprawnienie systemu kontroli czy planowane rozpoczęcie świadczenia usług doradczych dla rolników.

Nasza uwaga skupiła się głównie na drugim sprawozdaniu, w którym posłanka Esther Herranz García z EPL odniosła się do projektu Komisji dotyczącego wsparcia dla rolników w ramach tzw. planów strategicznych WPR finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW). Sprawozdanie zawierało szereg uwag i poprawek do rozwiązań zaproponowanych przez Komisję, skupiających się wokół głównych osi, m.in.: zapewnienia wystarczającego budżetu na WPR oraz doprowadzenia do tego, aby opracowywane plany strategiczne charakteryzowały się prawdziwą „wspólnotowością. Autorka wymieniła też pomniejsze zadania, które - w myśl sprawozdania - należy uwzględnić w ramach negocjowanej Wspólnej Polityki Rolnej. Ustalenie wysokości płatności bezpośrednich na poziomie 70% wszystkich płatności w celu zapewnienia stabilności dochodów, przyjęcie jednoznacznych definicji („trwałych użytków zielonych" , „młodego rolnika" , „rzeczywistego rolnika") z racji potrzebnego uproszczenia procedur, propozycje wsparcia rolników, którzy dopiero wchodzą na rynek, kwestia kobiet oraz ich sytuacji na terenach wiejskich, a także pomoc dla, zarówno dużych, jak i mniejszych firm w aspekcie inwestycji w innowacje czy system nowych zachęt dla organizacji producentów - to tylko niektóre z nich.

Ostatni dokument - autorstwa posła Erica Andrieu z Francji (grupa S&D) -  dotyczył projektu zmieniającego szereg wcześniejszych rozporządzeń, dotyczących m.in.: ustanowienia wspólnej organizacji rynków rolnych, systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, jak również czynników identyfikacji i ochrony oznaczeń produktów sektora wina czy rozporządzeń ustanawiających szczególne środki w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych od UE i mniejszych wysp Morza Egejskiego.

Było to I czytanie wyżej wymienionych dokumentów w Parlamencie Europejskim. Mamy teraz czas na zaproponowanie własnych poprawek do projektów Komisji Europejskiej, a następnie przyjdzie czas na negocjacje i głosowania w ramach komisji AGRI.