Posiedzenie komisji AGRI

Posiedzenie komisji AGRI - 27 i 28 lutego 2017r.

Regiony ultraperyferyjne UE

Regiony najbardziej oddalone (ultraperyferyjne) od Unii Europejskiej, takie jak Wyspy Kanaryjskie czy Azory, posiadają wiele unikalnych cech uwarunkowanych położeniem geograficznym i panującym tam klimatem. Ponieważ rolnictwo stanowi wyjątkowo dużą część PKB tych krajów, Unia Europejska prowadzi w tym regionie szeroko zakrojony program interwencji w ramach polityki rolnej, POSEI, który ma na celu zachowanie konkurencyjności producentów, która jest zagrożona z uwagi na koszty związane z transportem i składowaniem.

Rozmowy toczyły się wokół możliwości udzielenia większego wsparcia przez UE najważniejszym produktom pochodzącym z tych regionów (banany, cukier i mleko). Wyraziliśmy potrzebę wprowadzenia w życie przepisów o wolnym handlu między UE a regionami ultraperyferyjnymi, co jest istotne zwłaszcza przy niewystarczających środkach pochodzących z Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wchodzących w skład POSEI), które wykorzystywane są do ochrony konkurencyjności małych rolników i lokalnego środowiska.

Sektor rolny a porozumienie paryskie

Komisja AGRI poświęcona była również możliwości pełniejszego uczestnictwa sektora rolnego w konsekwentnym zmniejszaniu ilości emisji gazów cieplarnianych całej Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami porozumienia paryskiego.

Wyraziliśmy opinię, że spójność działań rolno-leśnych jest kluczowa w całkowitym zmniejszaniu ilości gazów cieplarnianych na kontynencie. Debatowaliśmy na temat zachowania równowagi pomiędzy sektorami włączonymi do systemu ETS (European Trading System), a tymi, które nie zostały tym systemem objęte. Koledzy wyrazili również potrzebę rozszerzenia środków finansowych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, aby spełnić wymagania budżetu klimatycznego, a także po to, aby dotrzeć do rolników, których praca wpływa pozytywnie na środowisko, a którym obecnie przypada jedynie niewielki procent z budżetu WPR. Dużą rolę mogą w tym odgrywać same państwa członkowskie, co potwierdziła Komisja Europejska tłumacząc, że mają one wolną rękę w wyborze sektorów, które będą najbardziej zaangażowane w wypełnianie krajowych zobowiązań dotyczących emisji gazów cieplarnianych.

Omawialiśmy również temat monitorowania i raportowania poziomu emisji gazów cieplarnianych przez kraje członkowskie, ponieważ w obecnym systemie państwa mają obowiązek informowania Komisji Europejskiej co pięć lat, dlatego zaproponowaliśmy skrócenie tego czasu do jednego roku, aby potencjalne sankcje były skuteczniejsze.

Problemy rynku mleka

Podczas posiedzenia omawialiśmy problemy rynku mleka i produktów mlecznych, który od wielu lat przejawia się nasyceniem rynku, co zaowocowało dwoma poważnymi załamaniami cen w latach 2009 i 2016. W tym roku można zaobserwować znaczną stabilizację, chociaż została ona osiągnięta skupami interwencyjnymi.

Aby zagwarantować ceny na poziomie zapewniającym rolnikom odpowiednie wynagrodzenie, Komisja Europejska wysunęła propozycję Pakietu Mlecznego, który przewiduje m.in. ułatwienie kolektywnej organizacji rolników, co jest istotne przy negocjacjach, a także w sytuacji gdzie średniej wielkości gospodarstwa wiejskie w Europie posiadają jedynie 28 krów. Co więcej, z danych Komisji Europejskiej wynika, że 37% sprzedaży mleka w UE odbywa się poza oficjalnymi skupami, co sugeruje brak zaufania rolników do systemu. Pakiet Mleczny, chociaż nie rozwiązuje wszystkich problemów, obiecuje przywrócenie stabilności cenowej i poprawę wydajności systemu dostaw mleka.

Ograniczony zasięg umowy o wolnym handlu z Maroko i Saharą Zachodnią

Trybunał Sprawiedliwości UE zadecydował o tym, że umowa o wolnym handlu podpisana z Maroko, która obejmowała produkty rolne i rybne pochodzące również z Sahary Zachodniej, nie będzie dłużej obejmować produktów pochodzących spoza Maroka. Decyzja była podyktowana specjalnym statusem autonomicznym Sahary Zachodniej nadanym regionowi przez ONZ pomimo administracyjnej kontroli sprawowanej przez rząd Maroko.

Wyraziliśmy swoje zaniepokojenie niepewną sytuacją dotyczącą stosunków handlowych UE z Królestwem Maroka, która nadszarpnęła dotychczas dobre stosunki pomiędzy dwoma gospodarkami. Sprawa jest o tyle istotna, że rolnictwo, obok spraw klimatycznych, jest najważniejszym spójnikiem łączącym Maroko z jednolitym rynkiem Unii Europejskiej.

Działania odwetowe USA

Komisja Europejska poinformowała nas o możliwości wprowadzenia działań odwetowych przez rząd USA w związku z unijnym zakazem importu wołowiny zawierającej hormony.

Od chwili wprowadzenia w 2009 roku kontyngentu taryfowego wynoszącego 45 000 ton wołowiny wysokiej jakości, którą można importować do UE, amerykański procent w realizacji tego woluminu stopniowo spadał i obecnie wynosi 1/3 całej importowanej wołowiny.

Jednolity rynek wciąż jest istotny dla amerykańskiego lobby producentów mięsa, które ma czas do 22 marca 2017, aby przedstawić swoje uwagi względem nałożenia sankcji i innych działań odwetowych na import wybranych produktów z UE.