Posiedzenia Komisji AGRI - 13 i 20-21 marca 2017r.

Spotkanie z Komisarzem do spraw Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności

Komisarz Vytenis Andriukaitis przedstawił nam plan Komisji Europejskiej zapewniający UE bezpieczeństwo żywnościowe, jako jeden z głównych celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

W UE rocznie marnowanych jest około 88 mln ton żywności w całym łańcuchu dostaw żywności: w gospodarstwie rolnym, na etapie przetwarzania i produkcji, w sklepach, restauracjach i stołówkach oraz w gospodarstwach domowych. Z tego powodu, stworzyliśmy międzynarodową platformę do spraw strat i marnowania żywności, z udziałem państw członkowskich i wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności, aby umożliwić wymianę najlepszych praktyk i osiągniętych wyników. Platforma ma też na celu monitorowanie postępów wdrażania prawa UE i jego efektywności.

Wspólnie omówiliśmy plan wprowadzenia wymogu bardziej szczegółowych etykiet ze spisem składników żywieniowych użytych w produktach, w tym w napojach alkoholowych i żywności przetworzonej. Ponadto, poruszyliśmy kwestię sprzedawania produktów gorszej jakości w Europie środkowej i wschodniej. Wyraziliśmy opinię, że konsumenci w Unii Europejskiej powinni być jeszcze lepiej poinformowani i świadomi tego, co kupują w sklepach, a także mieć taki sam dostęp do towarów we wszystkich regionach UE. Ostatecznie zapewniono nas, że Komisja Europejska aktualnie przygotowuje opinie na oba tematy.

Ponadto wyraziliśmy potrzebę ułatwienia rolnikom możliwości wspólnego negocjowania i organizowania się w stowarzyszenia czy spółdzielnie produkcyjne. Ma to pomóc w koordynowaniu działań i lepszego zarządzania rynkiem, którego przesycenie w sektorze mlecznym doprowadziło w 2016 do drastycznego załamania się cen.

Badania naukowe a zrównoważona ochrona roślin

                Bezpieczeństwo żywieniowe opiera się na zrównoważonym systemie rolnym, co oznacza, że - jak opisał to jeden z kolegów - powinniśmy oddać naszym dzieciom ziemię w takim stanie, w jakim otrzymaliśmy ją od naszych rodziców. Dlatego tak ważna jest bliska współpraca osób przeprowadzających badania naukowe z rolnikami, aby proces ulepszania funkcjonowania sektora rolnego brał pod uwagę zarówno aspekty środowiskowe jak i ekonomiczne.

Niestety, badania naukowe potwierdzające brak szkodliwości substancji, takich jak niektóre produkty genetycznie modyfikowane (GMO) i pestycydy, są często bezpodstawnie odrzucane przez społeczeństwo, pomimo tego, że można je produkować i używać w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. Dlatego wyraziliśmy potrzebę rozpoczęcia dialogu z obywatelami odnośnie wartości płynących z badań naukowych, a także podwyższenia świadomości społecznej na temat prawa UE regulującego wprowadzanie tych substancji do obiegu, które jest jednym z najbardziej rygorystycznych na świecie. Podobne kampanie informacyjne i edukacyjne należy prowadzić również w kwestii marnotrawstwa żywności, które jest przede wszystkim wynikiem nieświadomości społecznej co do konsekwencji tego zjawiska.

Zasady finansowe nowego budżetu UE dla Wspólnej Polityki Rolnej

Rozmawialiśmy również o poprawkach przedłożonych przez kolegów w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, które zagwarantowałyby prostsze i bardziej elastyczne przepisy przyspieszające procedury administracyjne. Naszym celem jest zapewnienie rolnikom większej pewności, co do czasu realizacji projektów i ewentualnych elementów, które będą finansowane z funduszy europejskich, a także możliwość użycia niewykorzystanych środków ze starego programu podczas trwania nowego. Koledzy zauważyli również, że konieczne jest rozszerzenie środków finansowych w ramach wymagań środowiskowych i klimatycznych oraz dotarcie do rolników, których praca wpływa pozytywnie na środowisko, a którym obecnie przypada jedynie niewielki procent z budżetu WPR.

Międzynarodowe umowy handlowe

                Komisja Europejska prowadzi obecnie negocjacje w celu podpisania umów handlowych z Japonią, Australią, Nową Zelandią oraz Meksykiem. Przedstawiciel Komisji zapewnił nas, że w drodze negocjacji specjalną uwagę poświęca się ochronie europejskiego sektora rolnego, jako że przekłada się on na coroczne nadwyżki płynące z eksportu. Obecnie najbliżej jesteśmy podpisania umowy handlowej z Japonią, która jest dużym importerem produktów rolnych.

Z drugiej strony, zdajemy sobie sprawę nie tylko z korzyści, ale i z zagrożeń płynących z umów o wolnym handlu. Obecna umowa z Brazylią znalazła się pod ostrzałem krytyki ze względu na wykryte niedawno nieprawidłowości związane z produkcją mięsa importowanego przez UE. Wspólnie wyraziliśmy opinię, że zapewnienie równie wysokich standardów produktów sprowadzanych z krajów trzecich nie podlega negocjacji. Co więcej, koledzy byli zgodni, że Komisja Europejska powinna zapewnić przejrzystość swoich działań na punktach granicznych, gdzie odbywa się kontrola produktów rolnych, aby w przyszłości szybko wykrywać wszelkie zagrożenia i efektywnie im przeciwdziałać.