Posiedzenie komisji AGRI 30 maja 2017 r.

 Sytuacja w unijnym sektorze pszczelarskim

Podczas posiedzenia Komisji AGRI debatowaliśmy na temat wielostronnej roli, jaką odgrywa sektor pszczelarski w gospodarce Unii Europejskiej. Należy przypomnieć, że stanowi on nie tylko źródło dochodu dla 700 000 pszczelarzy, ale przede wszystkim pozwala na utrzymanie odpowiedniej ilości pszczół potrzebnych do zapylania upraw rolnych. Dlatego Komisja Europejska, zdając sobie sprawę z tego, że pszczelarstwo na małą skalę jest nieekonomiczne, przygotowała sprawozdanie mające ułatwić aktywnym rolnikom prowadzącym zróżnicowaną działalność gospodarczą osiągnięcie większego zysku z produkcji miodu, a także zaproponowała szereg dopłat, które mają wynagrodzić drobnym pszczelarzom ich ważny udział w zachowaniu środowiska.

Warto przypomnieć, że miód pochodzący z USA i Chin na rynku europejskim stanowi już połowę całego asortymentu. Oznacza to, że europejscy rolnicy nie są w stanie konkurować z cenami narzuconymi przez producentów z krajów trzecich. Naszym zadaniem jest nie poddawanie sektora pszczelarskiego prawom wolnego rynku, ponieważ utrata konkurencyjności pociągnie za sobą nie tylko utratę miejsc pracy przez europejskich pszczelarzy, ale przede wszystkim spowoduje konsekwencje środowiskowe.

Zintegrowane statystyki rolne

Jednym z kluczowych elementów sprawnego funkcjonowania procesów ustawodawczych jest poleganie na sprawdzonych i dokładnych informacjach. Takie statystki powinny uwzględniać możliwie najwięcej kategorii i dziedzin, w tym dotyczących osób posiadających ziemię - a więc czy są to aktywni rolnicy, czy osoby prawne (holdingi). Obecnie powszechny przegląd sytuacji użytków rolnych w Europie odbywa się co 10 lat, mimo że ramy budżetowe Wspólnej Polityki Rolnej uzgadniane są co 7 lat. Będziemy więc dążyć do tego, aby w momencie negocjacji, osoby odpowiedzialne za proces ustawodawczy polegały na przejrzystych i aktualnych danych.

Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych

W promowaniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych jedną z kluczowych ról będzie odgrywać Dyrektywa RED II (Renewable Energy Directive), która ustala wiążący cel udziału odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym UE na poziomie 27% do 2030r. Niemniej jednak, konieczne jest dalsze wspieranie badań i rozwoju zaawansowanych biopaliw, które nie konkurują z uprawami roślin spożywczych, a także ciągłe monitorowanie wpływu poszczególnych grup upraw na zmianę użytkowania gruntów. Należy również uwzględnić konsekwencje produkcji biopaliw poza UE, gdzie dodatkowa produkcja będzie się odbywała po najniższym koszcie, co może negatywnie wpłynąć na walkę ze zmianami klimatycznymi. Bez wątpienia, rolnictwo i leśnictwo (dostarczające surowce przeznaczone na biomasę) to kluczowe sektory, które pomogą nam wywiązać się z obietnic poczynionych w ramach Porozumienia Paryskiego, w którym określono ogólnoświatowy plan działania mający nas uchronić przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu.