Posiedzenie komisji AGRI

W dniach 10 - 11 lipca 2017 r. w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pierwszego dnia wysłuchaliśmy prezentacji specjalnego sprawozdania nr 10/2017 pt. Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń. Zwrócono w nim uwagę na fakt, iż ogólna liczba rolników w krajach Unii Europejskiej w latach 2005 - 2014 znacząco się zmniejszyła - z 14,5 mln w 2005 r. do 10,7 mln w 2014, czyli o ok 26 %. Mało jest młodych rolników, a według nich największym problemem jest zakup ziemi. Zaobserwowano też znaczące różnice, w zależności od kraju, w nadzorowaniu dystrybucji płatności przede wszystkim w I, ale też w II filarze Wspólnej Polityki Rolnej. Zauważono, iż wymiana pokoleń nie jest dostatecznie wspierana, ponieważ pomoc nie jest oparta na wiarygodnej ocenie potrzeb młodych rolników. Zdarza się, że wspierane są osoby, które tak naprawdę nie potrzebują tej pomocy. Sprawozdanie zostało opracowane na podstawie wyników z Włoch, Polski, Hiszpanii i Francji, czyli z państw, w których obserwuje się największe wydatki na młodych rolników. Podkreślono przy tym, że w Polsce pomoc dla młodych rolników przyniosła najbardziej wymierne efekty.

            Dyskutowaliśmy również o zmianach w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącymi produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Oprócz tego dr Ida Terluin z Uniwersytetu i Instytutu Badań Naukowych w Wageningen (Holandia) oraz prof. Tuomas Kuhmonen zaprezentował wyniki badań
pt. Wdrożenie WPR: Elastyczność jaką pozostawiono państwom członkowskim - stan obecny
i perspektywy na przyszłość. Badanie to zostało wykonane na wniosek Komisji AGRI, a my jako członkowie tej komisji z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy opinii ekspertów.

Drugiego dnia posiedzenia Komisji AGRI obradowaliśmy na temat wyników i wdrażania programu ochrony rolnictwa w odniesieniu do celów WPR. Szczególną uwagę poświęciliśmy działaniom związanym z klimatem. Zgodnie stwierdziliśmy, że rolnictwo oparte na szacunku dla środowiska, przy równoczesnym uwzględnieniu maksymalnych dochodów ze sprzedaży płodów rolnych, jest naszym priorytetem. Jednym z narzędzi do osiągnięcia tego celu ma być propagowanie i wdrażanie tzw. rolnictwa konserwującego. Sposób uprawy w rolnictwie konserwującym ma na celu ochronę gleby przed degradacją oraz zachowanie jej produktywności, a także jest najmniej energochłonnym sposobem uprawy roli.

W dalszej części dyskusji skupiliśmy się na negatywnym wpływie chemicznych środków ochrony roślin na środowisko naturalne oraz sposobami na jego ograniczenie. Jesteśmy zgodni co do tego, że bez pestycydów nie da się prowadzić współczesnego gospodarstwa rolnego, jednak należy używać ich rozsądnie i wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne.

Jednym z punktów w naszej dyskusji był wniosek dotyczący aktu prawnego Unii w sprawie wzmocnienia pozycji rolników w łańcuchu dostaw żywności. Debatowaliśmy również na temat ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, stosowaniem ich nazw oraz etykietowaniem produktów.

Warto wspomnieć, że w dalszym ciągu pracujemy nad opinią odnośnie rewizji dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (tzw. RED II), której zapisy dotyczące rynku biopaliw mają bezpośredni wpływ na nasze rolnictwo.

 

Jarosław Kalinowski 

Poseł do Parlamentu Europejskiego