W sprawie sytuacji na rynku mleka

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-001615/2018

do Komisji

art. 130 Regulaminu

Czesław Adam Siekierski (PPE) oraz Jarosław Kalinowski (PPE)

Przedmiot:   Sytuacja na rynku mleka

W drugiej połowie 2016 r. i w 2017 r. nastąpiło wyraźne odbicie cen mleka i masła w UE, co pozwoliło naszym producentom na częściowe odrobienie strat będących rezultatem kryzysu nadpodaży z lat 2015-2016. Niemniej jednak w ostatnich miesiącach ceny zbytu produktów mleczarskich znów spadają i są już średnio o ok. 15-30% niższe niż przed rokiem.

Szczególnie trudna sytuacja panuje na rynku odtłuszczonego mleka w proszku, gdzie spadki są jeszcze większe. Producenci jako przyczynę tego stanu rzeczy wskazują brak działań Komisji w sprawie zagospodarowania zgromadzonych w czasach kryzysu ponad 350 tys. ton OMP pochodzących ze skupu interwencyjnego. Dodatkowo ich rozgoryczenie wywołała ostatnia aukcja OMP, na której sprzedano ok. 2 tys. ton po cenie znacząco niższej niż cena interwencyjna, co przez producentów zostało wręcz określone jako „dumping". W rezultacie handlowcy oferują obecnie rolnikom ceny zbliżone do ceny z ostatniej aukcji.

Mając na uwadze przedstawioną powyżej pogarszającą się sytuację na rynku mleka, która grozi ponownym kryzysem w sektorze mleczarskim, zwracamy się do Komisji z następującym zapytaniem:

Jakie działania podejmuje Komisja, aby zagospodarować zgromadzone w drodze interwencji zapasy OMP bez dalszego zaburzania sytuacji na rynku?

Jak Komisja zamierza w przyszłości przeciwdziałać wystąpieniu podobnej sytuacji?

Czy Komisja mogłaby przedstawić analizę bieżącej sytuacji na rynku mleczarskim w UE oraz informację na temat planowanych działań w tym obszarze?

 

PL

P-001615/2018

Odpowiedź udzielona przez komisarza Phila Hogana

 w imieniu Komisji

(20.4.2018)

Komisja zarządza publicznymi zapasami interwencyjnymi zgodnie z ramami prawnymi ustanowionymi przez Parlament Europejski i Radę. W tym przypadku będzie ona nadal, wraz z państwami członkowskimi, ostrożne korzystać z przetargów na sprzedaż odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek zakłóceń na rynku, zapewnić równy dostęp do towarów i równe traktowanie nabywców, a także zgodność ze zobowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Na podstawie wniosku Komisji, Rada ustaliła na poziomie zerowym limit na zakup odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w ramach interwencji publicznej w 2018 r.[1]. Doprowadziło to do otwarcia procedury przetargowej od dnia 1 marca 2018 r., daty rozpoczęcia okresu interwencji publicznej, w ramach której Komisja, po dyskusji i głosowaniu na forum Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych podejmuje decyzję w sprawie wielkości i cen zakupu w odniesieniu do każdego przetargu.[1]     http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/01/29/skimmed-milk-powder-council-modifies-rules-on-public-intervention-to-help-the-market/