Zdrowie publiczne a prawo żywnościowe

 W trosce o ochronę zdrowia publicznego skierowałem pytanie dotyczące możliwych zagrożeń wynikających z egzekwowania postanowień rozporządzenia UE w sprawie kontroli urzędowych (...) przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego (2013/0140/COD) przez państwa członkowskie.

Po pierwsze, czy obowiązkowe kierowanie i systematyczne kontrole urzędowe „żywności zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego" obejmują wszystkie rodzaje żywności, w których znajdują się produkty pochodzenia zwierzęcego? A jeżeli nie, jakie produkty są wyłączone z obowiązku kontroli urzędowych?

Po drugie, czy wszystkie (fizyczne) kontrole weterynaryjne produktów pochodzenia zwierzęcego, wprowadzanych na terytorium Unii Europejskiej, będą przeprowadzone przez urzędowego lekarza weterynarii? A jeżeli nie, kto jest odpowiedzialny za nadzór i wykonanie tej czynności?

Dlatego poprosiłem o wyjaśnienie zależności pomiędzy bezwzględną potrzebą zapewnienia obywatelom dostępu do bezpiecznych produktów spożywczych a „oczekiwaniami partnerów handlowych UE", o czym wspomina Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego z dnia 6 stycznia 2017 r.

Komisarz Vytenis Andriukaitis zapewnił mnie, że Komisja Europejska będzie stosować podejście oparte na ocenie ryzyka wobec kontroli przesyłek wprowadzanych na terytorium Unii. W przypadku żywności zawierającej zarówno produkty pochodzenia roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty złożone) Komisja ustanowi, w drodze aktu delegowanego, wykaz produktów, które mają być systematycznie sprawdzane na granicach.

W rozporządzeniu przewiduje się korzystanie z fachowej wiedzy lekarzy weterynarii tam, gdzie jest to konieczne. Będzie ono uprawniać Komisję do ustanowienia, w drodze aktu delegowanego, przepisów umożliwiających przeprowadzenie kontroli przez odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowanych pracowników właściwego organu, bez obowiązkowej obecności lekarza weterynarii. Odpowiedzialność za podjętą decyzję pozostanie w gestii urzędowego lekarza weterynarii.

Przepisy unijne dotyczące kontroli urzędowych są powszechnie uznawane za przykład stosowania najlepszych praktyk. Nowe rozporządzenie zwiększy skuteczność i efektywność kontroli w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości w całej UE w zakresie łańcucha rolno-spożywczego i będzie miało decydujące znaczenie dla zaufania do unijnego eksportu.