Komisje parlamentarne

Aby przygotować prace Parlamentu Europejskiego podczas posiedzeń plenarnych posłowie są przydzielani do stałych komisji, z których każda specjalizuje się w odrębnej dziedzinie:

AFET

Sprawy Zagraniczne

DROI

Prawa Człowieka (podkomisja)

SEDE

Bezpieczeństwo i Obrona (podkomisja)

DEVE

Rozwój

INTA

Handel Międzynarodowy

BUDG

Budżet

CONT

Kontrola Budżetowa

ECON

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

EMPL

 Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

ENVI

Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

ITRE

Przemysł, Badania Naukowe i Energia

IMCO

Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

TRAN

Transport i Turystyka

REGI

Rozwój Regionalny

AGRI

Rolnictwo i Rozwój Wsi

PECH

Rybołówstwo

CULT

 Kultura i Edukacja

JURI

Prawo

LIBE

Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne

AFCO

Sprawy Konstytucyjne

FEMM

Prawa Kobiet i Równouprawnienie

PETI

Petycje

Komisje stałe

Każda z 20 komisji składa się z 25 - 71 posłów i każda posiada przewodniczącego, prezydium i sekretariat. Skład polityczny komisji odzwierciedla skład Parlamentu.

Komisje parlamentarne odbywają posiedzenia raz lub dwa razy w miesiącu, w Brukseli, a ich obrady są jawne.

W komisjach parlamentarnych, posłowie opracowują projekty legislacyjne i sprawozdania z własnej inicjatywy, wprowadzają poprawki i głosują nad nimi
Analizują propozycje Komisji i Rady oraz, w razie potrzeby, sporządzają sprawozdania, które są przedstawiane na posiedzeniach plenarnych.

Parlament Europejski może również tworzyć podkomisje i specjalne komisje tymczasowe, które zajmują się konkretnymi problemami, lub komisje śledcze w ramach swoich kompetencji kontrolnych, które służą do badania doniesień o złym stosowaniu unijnych przepisów.

Przewodniczący komisji koordynują prace w ramach Konferencji Przewodniczących Komisji.

Komisje specjalne

Parlament może w każdej chwili powołać komisje specjalne, które zajmują się szczegółowymi zagadnieniami. Komisje tymczasowe są powoływane na nie dłużej niż dwanaście miesięcy z zastrzeżeniem przedłużenia okresu ich funkcjonowania.

Komisje śledcze

Parlament może powołać komisje śledcze w przypadku naruszenia lub niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego. Ich kompetencje są określone trybem wykonywania przez Parlament Europejski uprawnień śledczych.