Unia Europejska

Unię Europejską tworzy 28 państw, w których mieszka ponad 500 mln obywateli.

Cele Unii Europejskiej, zasady funkcjonowania unijnych instytucji, sposób podejmowania decyzji oraz relacje między Unią a państwami członkowskimi określają traktaty. Ostatnim traktatem jest Traktat z Lizbony podpisany w 2007 roku, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. Wcześniejsze traktaty są obecnie częścią składową obowiązującej wersji skonsolidowanej, która obejmuje Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

W procesach decyzyjnych na poziomie Unii Europejskiej uczestniczą różne instytucje unijne, w szczególności:

  • Parlament Europejski, który reprezentuje obywateli Unii i jest przez nich bezpośrednio wybierany;
  • Rada Europejska, w której skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich UE;
  • Rada Unii Europejskiej, która reprezentuje rządy państw członkowskich Unii;
  • Komisja Europejska, która reprezentuje interesy Unii jako całości.