Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny utworzono wraz z wprowadzeniem euro w 1998 roku z zadaniem zarządzania polityką pieniężną w strefie euro. Głównym celem EBC jest utrzymywanie stabilności cen. Jest ona zdefiniowana jako stopa inflacji cen konsumpcyjnych wynosząca nieznacznie poniżej 2% rocznie. Ponadto EBC działa na rzecz wsparcia zatrudnienia i zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej.

Europejski Bank Centralny jest instytucją unii gospodarczej i walutowej (UGW), do której należą wszystkie państwa członkowskie UE. Ostatnim etapem UGW jest przystąpienie do strefy euro i przyjęcie jednej waluty - euro. Niektóre z nich (także Polska) nadal przygotowują swoje gospodarki do przystąpienia do strefy euro. Ostatnim państwem, które przyjęło europejską walutę jest Litwa (euro obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku).

Siedziba EBC znajduje się we Frankfurcie nad Menem (Niemcy).

Strona internetowa Europejskiego Banku Centralnego