Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) jest organem doradczym Unii Europejskiej. Składa się z przedstawicieli organizacji pracodawców, pracowników oraz z innych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza z dziedziny społeczno-ekonomicznej, obywatelskiej, zawodowej i kultury.

Komitet tworzy swego rodzaju pomost łączący instytucje UE z obywatelami Unii, działając na rzecz społeczeństwa europejskiego cechującego się wyższym poziomem uczestnictwa i włączenia społecznego, czyli tym samym społeczeństwa bardziej demokratycznego.

Komitet reprezentuje interes ogólny i przedstawia swoje opinie Komisji, Radzie i Parlamentowi Europejskiemu. Członków EKES nie wiążą żadne instrukcje. Działają oni w ogólnym interesie Unii.

Komitet liczy 344 członków, którzy nominowani są na 5-letnią kadencję przez rządy narodowe, po czym mianowani są przez Radę Unii Europejskiej. Po mianowaniu pracują oni niezależnie od swoich rządów. Wewnątrz Komitetu członkowie zorganizowani są w ramach trzech grup - pracodawców, pracowników i innych interesów. Członkowie EKES-u spotykają się dziewięć razy w roku na sesjach plenarnych w Brukseli, na których zwykłą większością głosów zatwierdzane są jego opinie.

Strona internetowa Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego