Komisja Europejska

Komisja Europejska jest organem wykonawczym UE i reprezentuje interesy Unii jako całości (nie zaś interesy poszczególnych krajów). Nazwa „Komisja" odnosi się zarówno do zespołu komisarzy, jak i do samej instytucji, której główna siedziba mieści się w Brukseli, a biura w Luksemburgu. Komisja ma także swoje przedstawicielstwa we wszystkich państwach UE.

Do głównych zadań Komisji należy:

  • ustalanie celów i priorytetów działań
  • przedstawianie Parlamentowi i Radzie projektów legislacyjnych
  • czuwanie nad polityką UE i nad jej budżetem oraz ich wykonywanie
  • egzekwowanie prawa europejskiego (wraz z Trybunałem Sprawiedliwości)
  • reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej (negocjowanie umów handlowych między UE a państwami trzecimi itp.).

Posiedzenia zwyczajne i nadzwyczajne

Komisarze spotykają się raz w tygodniu (zwykle w środę) w Brukseli.
Jeśli trwa posiedzenie plenarne Parlamentu w Strasburgu, komisarze na ogół spotykają się tam. Program każdego z posiedzeń opiera się na programie prac Komisji.
Komisarze odpowiedzialni za poszczególne obszary polityki prezentują punkty podlegające ich kompetencjom, a konkretne decyzje podejmuje cały zespół. Posiedzeń ani debat nie transmituje się publicznie, ale dostępne są ich porządki i protokoły.
Komisja spotyka się również wtedy, gdy wymagają tego nadzwyczajne okoliczności, oraz wtedy, gdy Rada omawia bardzo istotne kwestie.

Przewodniczący i 27 komisarzy

Komisja składa się z przewodniczącego i 27 komisarzy (każdy z innego kraju członkowskiego). Najpierw Rada Europejska wyznacza kandydata na przewodniczącego, a Parlament Europejski głosuje nad tą kandydaturą (do jej zatwierdzenia potrzebna jest większość głosów). Jeżeli ją odrzuci, Rada ma miesiąc na zaproponowanie nowego kandydata. Nowy przewodniczący wybiera komisarzy (oraz dziedziny ich odpowiedzialności) spośród kandydatów zgłoszonych przez państwa UE.
Kandydatów następnie zatwierdza Rada (większością kwalifikowaną), a potem Parlament. Nową Komisję, zaaprobowaną przez Parlament, oficjalnie już mianuje Rada.
Kadencja obecnej Komisji, której przewodniczącym jest Jean-Claude Juncker, rozpoczęła się 1 listopada 2014. Kadencja Komisji trwa 5 lat.

Dyrekcje generalne

Personel Komisji w liczbie 23 000, pracuje w departamentach, nazywanych dyrekcjami generalnymi lub służbami. Każdy z departamentów odpowiada za określoną dziedzinę polityki i podlega dyrektorowi generalnemu, ten zaś bezpośrednio przewodniczącemu Komisji. W dyrekcjach opracowuje się projekty ustawodawcze, ale zyskują one oficjalny status dopiero wtedy, gdy na cotygodniowym posiedzeniu zatwierdzą je wszyscy komisarze.
Komisja nadzoruje także szereg agencji wykonawczych.

Strona internetowa Komisji Europejskiej