Komitet Regionów

Ponieważ około 75% przepisów unijnych wdrażanych jest na szczeblu lokalnym lub regionalnym, ważnym jest, by przedstawiciele wspólnot lokalnych lub regionalnych zabierali głos w procesie tworzenia nowych przepisów unijnych.

Komitet Regionów jest organem doradczym składającym się z przedstawicieli europejskich władz regionalnych i lokalnych. Umożliwia on regionom Europy zabranie głosu w procesie kształtowania polityki i czuwa nad respektowaniem tożsamości, kompetencji i potrzeb lokalnych. Rada i Komisja Europejska są zobowiązane zasięgać opinii Komitetu Regionów w sprawach, które dotyczą samorządu lokalnego lub regionalnego, takich jak polityka regionalna, środowisko, kształcenie i transport.

Członkowie Komitetu mieszkają i pracują w swoich regionach. Spotykają się w Brukseli pięć razy w roku na sesjach plenarnych, na których określają politykę i przyjmują opinie. Sesje plenarne przygotowuje sześć specjalistycznych komisji składających się z członków Komitetu i obejmujących różne obszary polityki.

Strona internetowa Komitetu Regionów