Rada Europejska

Rada Europejska nadaje Unii Europejskiej ogólny kierunek polityczny i określa jej priorytety. Nie pełni funkcji ustawodawczej. Jej przewodniczącym od 1 grudnia 2014 r. jest Donald Tusk.

W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, a także jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji. W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, że będzie im towarzyszył jeden z ministrów, a przewodniczącemu Komisji - członek Komisji.

Rada Europejska - zwoływana przez przewodniczącego - zbiera się dwa razy w ciągu półrocza.

Jeżeli wymaga tego sytuacja, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej.

Tryb podejmowania decyzji przez Radę Europejską:

Rada Europejska zwykle podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W niektórych przypadkach podejmuje decyzje jednogłośnie lub kwalifikowaną większością głosów, zależnie od tego, co w danej sprawie mówi traktat. 

Tryb wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej:

Rada Europejska wybiera przewodniczącego kwalifikowaną większością głosów. Kadencja przewodniczącego trwa dwa i pół roku i może zostać jednokrotnie przedłużona.

 

Rzut oka na historię Rady Europejskiej

Radę Europejską utworzono w 1974 roku jako nieformalne forum dyskusji między szefami państw i rządów. Szybko stała się ona organem ustalającym cele Unii we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz wyznaczającym drogę realizacji tych celów. Status formalny zyskała dzięki traktatowi z Maastricht z 1992 roku, w którym jej funkcję zdefiniowano jako dawanie Unii impulsów niezbędnych do rozwoju oraz określanie ogólnych politycznych kierunków tego rozwoju. Od 1 grudnia 2009 r. na mocy traktatu z Lizbony Rada Europejska jest jedną z siedmiu instytucji Unii.

Rada Europejska często bywa mylona z Radą (Unii Europejskiej) oraz Radą Europy. Która jest którą?

Rada

[Rada Unii Europejskiej]

Rada Europejska

 

Rada Europy

 

Znana też jako Rada Ministrów. Instytucja składająca się z ministrów rządów wszystkich państw UE.

 

 

 

Organ polityczny najwyższego szczebla. Jej członkami są głowy państw lub szefowie rządów wszystkich państw UE, przewodniczący Rady Europejskiej oraz przewodniczący Komisji Europejskiej.

 

Nie jest instytucją unijną. To organizacja międzyrządowa mająca na celu ochronę praw człowieka, demokracji i praworządności. Jej członkami są wszystkie państwa europejskie oprócz Białorusi.

 

Strona internetowa Rady Europejskiej