Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Na straży prawa UE stoi Trybunał Sprawiedliwości. Dopilnowuje, by przepisy unijne były interpretowane i stosowane tak samo we wszystkich państwach członkowskich.

Trybunał orzeka w sprawach, które zostały przed niego wniesione. Do jego funkcji należy m.in.:

  • Rozstrzyganie w sporach między państwami członkowskimi, instytucjami UE, przedsiębiorstwami oraz osobami fizycznymi;
  • Wydawanie opinii w kwestii zgodności prawa krajowego i unijnego z traktatami;

Trybunał jest podzielony na 3 organy:

  • Trybunał Sprawiedliwości - zajmuje się przekazywanymi przez sądy krajowe wnioskami o wydanie orzeczenia w kwestii stosowania prawa unijnego w danym kraju, niektórymi skargami o stwierdzenie nieważności i odwołaniami;
  • Sąd - orzeka we wszystkich sprawach na podstawie skarg o stwierdzenie nieważności przedłożonych przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa oraz na podstawie niektórych takich skarg wniesionych przez państwa członkowskie.
  • Sąd do spraw Służby Publicznej - orzeka w sporach między Unią a urzędnikami służby cywilnej UE.

Trybunał jest jedyną instytucją unijną, w której językiem urzędowym jest język francuski, nie zaś angielski.

Strona internetowa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej