ASF - Komisja Europejska odpowiada

1 grudnia 2020

PL

P-005524/2020

Odpowiedź udzielona przez komisarz Stellę Kyriakides

w imieniu Komisji Europejskiej

(25.11.2020)

Włączenie obszarów lub ich usunięcie z części I, II, III i IV załącznika do decyzji 2014/709/UE[1] zależy od poziomu ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń na tych obszarach. Ryzyko to ocenia się w szczególności na podstawie informacji dostarczonych przez zainteresowane państwo członkowskie, w tym informacji dotyczących bioasekuracji w zakładach utrzymujących świnie domowe, zasad opierających się na podstawach naukowych, kryteriów regionalizacji[2] oraz, w stosownych przypadkach, ogólnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń w tym państwie członkowskim i w państwach sąsiadujących.

Wszelkie decyzje dotyczące środków regionalizacji UE są omawiane z państwami członkowskimi i zatwierdzane przez nie na posiedzeniach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

Liczne środki wprowadzone zgodnie z opisanym wyżej podejściem umożliwiły powstrzymanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń i utrzymanie większości UE w stanie wolnym od tej choroby. Komisja będzie w dalszym ciągu śledziła tę kwestię.


[1] Decyzja wykonawcza Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz.U. L 295 z 11.10.2014, s. 63).

[2] https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/animals/docs/ad_control-measures_asf_wrk-doc-sante-2015-7112.pdf

Treść zapytania:

Pytanie priorytetowe wymagające odpowiedzi na piśmie P-005524/2020/rev.1

do Komisji

Art. 138 Regulaminu

Jarosław Kalinowski (PPE), Krzysztof Hetman (PPE), Adam Jarubas (PPE)

Przedmiot:   Wniosek o zmianę przepisów w zakresie tworzenia i odwoływania obszarów zagrożenia ASF

Podejmowane przez Polskę krajowe środki ostrożnościowe polegające na wyznaczaniu obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego w związku z ogniskiem ASF są wystarczające, by zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Pod względem epizootycznym nieuzasadnione jest wyznaczanie długo utrzymywanych obszarów zagrożenia (stref niebieskich), gdyż zwalczanie ogniska ASF jest łatwiejsze niż zapobieganie jego rozprzestrzenianiu przez wolnożyjące zwierzęta (dziki). Ponadto obrót świniami jest pod całkowitą kontrolą Inspekcji Weterynaryjnej i nie może się odbywać bez świadectw zdrowia wydawanych w różnych trybach. Tymczasem przemieszczanie się dzików nie podlega ludzkiej kontroli. Dlaczego zatem rygory w strefie niebieskiej mają być większe niż w strefie czerwonej? 

W strefie niebieskiej rolnicy, w których gospodarstwie nie wystąpiło ognisko, ponoszą ogromne straty, najpierw z powodu braku możliwości zbytu żywca, a następnie wskutek obowiązku sprzedaży świń tylko do wyznaczonych ubojni, co skutkuje monopolistycznymi praktykami, tj. obniżeniem ceny skupu świń do poziomu znacznie poniżej opłacalności produkcji.

Rolnicy prowadzący hodowlę w strefie niebieskiej nie otrzymują żadnego wsparcia ze strony państwa, a utrzymywanie strefy niebieskiej przez ponad rok i dłużej po wystąpieniu ogniska (choć w roku 2018 była ona zdejmowana po 3 miesiącach) jest niezrozumiałe i krzywdzące.

Czy Komisja Europejska przewiduje zmianę przepisów w taki sposób, aby umożliwić „czystym” gospodarstwom ze stref niebieskich dalszą produkcję wieprzowiny?